Vedtægter for foreningen for DHE træf

§1    Navn og hjemsted

    Foreningens navn er Foreningen for DHE-Træf

    Foreningen er hjemmehørende i Norddjurs kommune                                                                                             

§2    Formål

Foreningens hovedformål er at afvikle DHE Træf som stævne aktivitet, samt åbne op for muligheden for afholdelse af ”mini-DHE træf” afholdes af lokale teams i hhv. nord, syd, øst, vest og midt. Alle aktiviteter skal foregå i samarbejde med bestyrelsen for foreningen for DHE træf og iht. Værdigrundlaget. Det står foreningen frit for at afvikle andre aktiviteter, både med og uden hesteaktivitet, dog må dette ikke konflikte med aktiviteter og indtjeningsgrundlag for ”Den Hele Ekvipage”

Formålet er også gennem kontingent, frivillige bidrag, arrangementer, fonde og sponsorater at skaffe midler til videreudvikling af DHE-træf.
Der ydes ikke tilskud til stedets daglige drift.

Værdigrundlag:

At formidle moderne viden, med saglig og faglig baggrund, for hesteejere, ryttere og folk med omgang med heste, igennem træf og stævne aktivitet.

At være frontløber og det gode eksempel på:

    - at hesten kan indgå i sport på en forsvarlig og ikke Sundhedsskadelig måde

    - at hestens ve og vel TIL ENHVER TID skal gå forud for ejerens/rytterens ambition

    - at både konkurrence og deltagelse uden for konkurrence kan være sideløbende paralleller i samme arrangement.

    - at Konkurrence elementet ALDRIG overgår god omgangstone, hjælpsomhed, og forståelse for både heste og mennesker.

Aktiviteter til DHE Træf skal til enhver tid afvikles med afsæt i fremtidssikret hestehold iht. moderne forskning og velafprøvet faglig erfaring fra trænere.

DHE træf afholdes på Søholmvej 1, Nørager, 8961 Allingåbro så længe denne ejes af familien Knudsen.

§3    Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og værdigrundlag og vedkende sig nærværende vedtægter.

Såfremt medlemmer ikke opfylder foreningens værdigrundlag vil bestyrelsen have ret til at ekskludere medlemmer.

Medlemskab er gældende til og med hver den 28. februar
Fuldt medlemskab indtræder ved indbetaling af årskontingent.

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

§4    Generalforsamling

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar eller februar måned.

Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i form af email og opslag, med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Alle har ret til deltagelse, men kun medlemmer med minimum 3 måneders gyldigt medlemskab inden afholdelse af generalforsamlingen, har stemmeret.
Hvert medlemsnummer giver 1 stemme. Hvis et medlem ikke er fyldt 18 år, kan man repræsenteres af en forælder eller værge.
Det er ikke muligt at brevstemme.

Stk. 5: Valg til bestyrelse af et medlem, der ikke er til stede på generalforsamlingen kan finde sted, forudsat pågældende forinden har givet skriftlig tilsagn om at vil modtage valg.
Stk.6: For at blive valgt ind i bestyrelsen skal man opfylde § 4 stk 4 (3 måneders medlemskab)
Stk. 7: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag til vedtægtsændring skal vedtages af generalforsamlingen

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

    1. Valg af dirigent

    2. Valg af stemmetæller. Såfremt afstemning ikke kan afgøres ved håndsoprækning

    3. Valg af referent.

    4. Formandens beretning

    5. Fremlæggelse af revideret regnskab

    6. Fastsættelse af kontingent

    7. Godkendelse af budget

    8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    9. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant

    10. Indkomne forslag

    11. Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

    Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5    Ekstraordinær generalforsamling

    Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det     nødvendigt eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.
 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6    Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer, samt to arbejdende suppleanter, som vælges af generalforsamlingen.

Selvskrevet til bestyrelsen er Helle V. Knudsen, eller stedfortræder indsat af Helle V. Knudsen.

2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år og 2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Suppleanter vælges for 1 år.
Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år, lige så kan de ikke være i familie eller have samme bopæl. Endvidere kan Helle V. Knudsen ikke indtræde som formand.
Der vælges på generalforsamlingen en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant, som er på valg hvert år.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling med formand, næstformand og kasserer.

 Det tilstræbes til enhver tid, at bestyrelsen skal sættes med, men ikke begrænset til, minimum 1 medlem indeholdende nedenstående kvalifikation:

Et medlem, som enten er selvstændig erhvervsdrivende, eller tidligere har været, med minimum et års erhvervserfaring. Dette må ikke være Helle V. Knudsen.

Stk. 3: bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

i tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende, og i dennes fravær næstformandens.

Stk. 4: Bestyrelsen holder møde når formanden eller mindst ½ af bestyrelsen finder det nødvendigt

Der føres protokol over bestyrelsens møder.

Stk. 5: bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.
Stk.6: Bestyrelsen har ret til at supplere sig selv ved frafald, indtil næste generalforsamling.
Stk. 7: Det er muligt at nedsætte Ad-hoc-udvalg. Dette kræver ikke medlemskab.

§7    Økonomi

    Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

    Regnskabet revideres af generalforsamlingen valgte bilagskontrollant eller suppleant for denne, ved stikprøvekontrol

    Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§8    Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af Bestyrelses formand og kasserer.

Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9    Vedtægtsændringer

Stk.-:Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af fremmødte på generalforsamling stemmer herfor.

Stk. 2: Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Se §4 stk.3

§ 10 stk. 4 kan ikke ændres i vedtægter.

§10    Opløsning

 Stk. 1: Forslag om foreningens opløsning skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med minimum 14 dages mellemrum.
Ved disse generalforsamlinger skal der ved den første være ⅔ af de fremmødte, som stemmer for opløsning.
Ved den anden generalforsamling afgøres opløsningen ved simpelt flertal.

Stk. 2: Indkaldelse til de to generalforsamlinger, hvor spørgsmålet om opløsningen skal behandles, kan ske ved én Skriftlig indkaldelse via mail og opslag.

Stk. 3: I tilfælde af opløsning / nedlæggelse af foreningen, og der i umiddelbar forlængelse heraf ikke etableres en ny forening med samme formål, træffer den afgående bestyrelse beslutning om tildeling af foreningens midler. Foreningens midler kan kun tildeles til en virksomhed eller forening som har lignende værdigrundlag som ”Foreningen for DHE Træf”  

Stk. 4: Foreningen opløses såfremt Helle V. Knudsen ikke er medlem af bestyrelsen.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

den 09-03-2018